Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły - składa kandydat w szkole pierwszego wyboru w terminie od 13.05.2024 r. do 04.07.2024 r.
  Wniosku dostarczonego drogą elektroniczną nie trzeba dostarczać w formie papierowej!
 2. Potwierdzone kopie dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji kryteriów rekrutacyjnych.
 3. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do potwierdzenia woli uczęszczania do Technikum Łączności.
 4. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów wymienionych w pkt. 2 "Kryteria przyjęć". Może byc potwierdzona kopia.
 5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.
 6. Jedna fotografia – tradycyjny format legitymacyjny (na odwrocie: imię, nazwisko, PESEL).
 7. Jedno zdjęcie w postaci pliku cyfrowego w formacie .jpg, przesłane przy użyciu formularza na stronie foto.tl.krakow.pl.
  Zdjęcie przesyłamy dopiero po potwierdzeniu przyjęcia do szkoły, w terminie od 22.07.2024 r. do 25.08.2024 r.
 8. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi – opinia w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
 9. Dokumenty potwierdzające konieczność uwzględnienia w procesie rekrutacji dodatkowych kryteriów:
  • - zaświadczenie o niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców bądź rodzeństwa kandydata,
  • - oświadczenia o wielodzietności rodziny, samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
  • - objęciu kandydata pieczą zastępczą.
 10. Podanie o przyjęcie do internatu – wypełnione i zeskanowane do dokumentu .pdf zainteresowani kandydaci zamiejscowi przesyłają na adres internat@tl.krakow.pl
  W sprawach związanych z rekrutacją do internatu można kontaktować się pod numerem tel. 12 266 29 27 wew. 47 w godz. 9.00 - 15.00.
 
Zobacz równeż:
Kryteria przyjęć
Planowane oddziały
Ważne daty
Etapy rekrutacji