Kryteria przyjęć

  Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431)
 • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 ogłoszony zarządzeniem Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.
 • Statut Zespołu Szkół Łączności
 • Regulamin rekrutacji do klas pierwszych ZSŁ
 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych (przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
 3. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów.
 4. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:
  • do 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
   Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
   - język polski, matematyka przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,35 punktu,
   - język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,3 punktu,
  • do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech następujących przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka – do wszystkich oddziałów w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Łączności.
   (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt; dopuszczającą – 2 pkt),
  • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.,
  • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.,
  • do 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, kandydaci otrzymują za:
   • - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
   • - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
    • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt.
    • tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 pkt.
   • - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
   • - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt.
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
    • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 pkt.
   • - uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – 4 pkt.
    • krajowym – 3 pkt.
    • wojewódzkim – 2 pkt.
    • powiatowym – 1 pkt.
   • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
 
Zobacz równeż:
Planowane oddziały
Wymagane dokumenty
Ważne daty
Etapy rekrutacji